Iniciada l’any 1993, la col·lecció Estudis Arqueològics és una sèrie de publicacions anuals adreçada a un públic especialitzat que tracta temàtiques de l’àmbit de l’Arqueologia. Si bé els nou primers números han estat publicats en paper i sense una periodicitat regular, a partir del desè (2017) la col·lecció ha passat a editar-se exclusivament en format electrònic i anualment.

L’objectiu principal de la col·lecció és publicar treballs de recerca originals i inèdits d’extensió mitja, que se situen al voltant de les 50-100 pàgines. D’aquesta manera, s’ofereix als i les investigadors/res la possibilitat de treure a la llum els resultats d’aquelles investigacions que, sense arribar a disposar del volum de dades que requereix la publicació d’una gran monografia, necessiten no veure’s condicionats per les constriccions que exigeixen les revistes científiques habituals. La col·lecció és oberta a estudis de caire arqueològic en un sentit ampli i divers, tant des del punt de vista cronològic com geogràfic. Per tal de garantir la qualitat i el rigor científics, les propostes rebudes són avaluades per parells i doble cec. Els treballs acceptats i publicats són completament accessibles en obert per a la seva consulta i lectura.

Plaça Ferrater Mora, 1 – 17004 Girona – Tel. 972 41 81 59 – Escriu-no’s