Política editorial

Estudis Arqueològics és una col·lecció iniciada l’any 1993 i publicada pel Laboratori d’Arqueologia, Història Antiga i Prehistòria de la Universitat de Girona. Els nou primers números de la sèrie s’han editat en suport físic, però a partir del número 10 la publicació ha passat de forma exclusiva al suport digital. És oberta a treballs de temàtica arqueològica en un sentit ampli, amb l’objectiu de publicar amb una periodicitat anual recerques originals i inèdites amb una extensió entre 50 i 100 pàgines.

Els Estudis Arqueològics estan concebuts com una col·lecció de publicacions científiques adreçades a un públic especialitzat i que persegueixen un objectiu molt determinat i singular. Sovint, al panorama editorial a l’ús hom hi troba dues menes de publicacions: articles de revistes més o menys extensos o monografies més o menys voluminoses. En ambdós casos, les exigències del format dificulten la publicació d’algunes recerques de la manera que els investigadors/res poden considerar més convenient. Les normes d’edició de les revistes acostumen a limitar de manera considerable l’extensió dels textos i el nombre de les figures, de manera que porten a exposar els resultats de les recerques de manera concisa i, al mateix temps, obliguen als autors/res a fer una selecció restringida del suport gràfic. En alguns casos, tanmateix, els investigadors necessiten estar menys encotillats per explicar-se i per exposar tots els materials, taules i, en definitiva, figures que creguin escaients. A l’altra banda, els treballs monogràfics solen ser el fruit d’investigacions llargues i de gran volada, que apleguen un volum molt considerable de dades. Per tant, estudis que poden tenir un innegable valor científic però que tenen un caràcter més concret tampoc encaixen en aquest format. En conseqüència, els Estudis Arqueològics es presenten amb  l’objectiu principal de cobrir aquest espai intermedi i publicar treballs de recerca originals que no tenen fàcil cabuda en els formats de les edicions més convencionals.

S’accepten treballs de recerca originals de temàtica arqueològica en un sentit ampli, tant des del punt de vista cronològic com geogràfic. S’admeten textos escrits en les següents llengües: català, castellà, anglès, francès i italià.

Periodicitat

Els Estudis Arqueològics tenen una periodicitat anual.

Direcció

Dr. Josep Maria Nolla
Universitat de Girona

Secretari

Dr. Josep Burch
Universitat de Girona

Consell de redacció

Dr. Josep Burch
Universitat de Girona

Dr. Josep Maria Nolla
Universitat de Girona

Dr. Lluís Palahí
Universitat de Girona

Sr. Marc Prat
Universitat de Girona

Dr. Jordi Sagrera
Universitat de Girona

Dr. David Vivó
Universitat de Girona

Consell científic assessor

Dr. Josep Casas
Universitat de Girona

Dr. Pere Castanyer
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries

Dra. Alexandra Chavarria
Università di Padova

Dr. Joaquim Garcia
Centre de patrimoni arqueològic i natural, Ajuntament de Mataró

Sra. Susana Manzano
Generalitat de Catalunya

Sra. Montserrat Mataró
Generalitat de Catalunya

Dra. Marta Prevosti
Institut Català d’Arqueologia Clàssica

Dr. Joaquim Tremoleda
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries)

Plaça Ferrater Mora, 1 – 17004 Girona – Tel. 972 41 81 59 – Escriu-no’s