Enviament d’originals

Els manuscrits s’han d’enviar per a la seva revisió en format electrònic no editable (pdf). En un document s’inclourà el títol, un resum de 200 paraules i el text del treball; tant el títol com el resum s’han d’escriure en la llengua que estigui redactat el treball i també en anglès. En un altre document (també en pdf) s’inclouran totes les imatges que formen part del treball. En total, l’extensió dels treballs ha de ser entre 50 i 100 pàgines. En els manuscrits no ha de constar el nom dels autors/res. Aquest anirà en un document a part, on també es faran constar les següents dades: email, telèfon i filiació institucional. S’han d’acompanyar, així mateix, d’un document signat per cadascun/a dels autors/res que certifiqui que el treball és original i no s’ha publicat o està pendent de publicació en cap altre mitjà i que tenen la propietat o el permís de publicació de les il·lustracions.

Un cop hagin estat revisats i acceptats els canvis –en el cas que hagi calgut fer-ne–, s’hauran d’enviar els treballs definitius en un format editable, preferentment MS Word. Totes les il·lustracions que complementin el text s’han de fer arribar en documents separats i acompanyades d’un document on consti la relació de les figures, amb els seus peus corresponents.

Els treballs s’han d’enviar exclusivament a través d’aquest enllaç.

Revisió i acceptació d’originals

Un cop rebuts els manuscrits, el consell editor dels Estudis Arqueològics valorarà en primer lloc l’interès científic i l’adequació a les normes de publicació i, tot seguit, els sotmetrà a avaluació per parells i doble cec. El consell editor es compromet a comunicar per correu electrònic als autors/res l’acceptació o no dels originals en un termini màxim de sis mesos i, en el cas que hagin estat admesos, notificarà també que els ha enviat als revisors. Els dos avaluadors externs emetran sengles informes, a partir dels quals el consell editor podrà suggerir les correccions que consideri oportunes.

Un cop acceptats definitivament els treballs i maquetats, els autors/res rebran les proves per fer-ne una revisió ràpida. En cap cas, però, s’admetrà que introdueixin canvis substancials.

Plaça Ferrater Mora, 1 – 17004 Girona – Tel. 972 41 81 59 – Escriu-no’s